REDUCTION OF CONCESSIVE CLAUSE. ( Rút gọn mệnh đề chỉ nhượng bộ). unit 8 tiếng anh 9

3. REDUCTION OF CONCESSIVE CLAUSE. ( Rút gọn mệnh đề chỉ nhượng bộ).\r\n\r\nMệnh đề chỉ nhượng bộ có thể được rút gọn thành cụm từ chỉ nhượng với:3. REDUCTION OF CONCESSIVE CLAUSE. ( Rút gọn mệnh đề chỉ nhượng bộ).Mệnh đề chỉ nhượng bộ có thể được rút gọn thành cụm từ chỉ nhượng với:DESPITE (MẶC DÙ)IN SPITE OF ( MẶC DÙ)                                     + GERUND OR NOUN PHRASE.REGARDLESS OF ( MẶC DÙ) Mệnh đề chỉ nhượng bộ có cấu trúc:a) ....... , though + pronoun  + be+ adjective   => despite + poss.adj + nounb) ........, though + noun + be+ adjective=> despite + the + adjective + noun.c) ......, though +S +V + O/A=> ...... despite + gerund + O/AChú ý: Ở mẫu này hai chủ từ phải cùng chỉ một người, sự việc. 

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính

Old school Swatch Watches