Lý thuyết Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0).

Gọi A là giao điểm của đường thẳngA. Tóm tắt kiến thức:1. Góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) và trục Õ.Gọi A là giao điểm của đường thẳng y = ax + b với Ox và T là một điểm thuộc đường thẳng, nằm phía trên trục Ox. Khi đó góc TAx được gọi là góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox.img2. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0)Khi a > 0, góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox là góc nhọn và nếu a càng lớn thì góc đó càng lớn.Khi a < 0, góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox là góc tù và nếu a càng bé thì góc đó càng lớn.Như vậy, góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox phụ thuộc vào a.Người ta gọi a là hệ số góc của đường thẳng y = ax + b.Lưu ý: Khi a > 0, ta có tg img = img = img = img = img = a. Từ đó dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi suy ra số đo của img.Khi a < 0, ta có tg (1800 - img) = tg img = img = img = img = -a.Từ đó tìm được số đo của góc 1800 - img rồi suy ra số đo của góc img.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính

Ring ring