80s toys - Atari. I still have

GRAMMAR Unit 14 SGK tiếng anh 12

động từ kép là động từ cấu tạo bởi một động từ với một tiểu từ (a particle) có một nghĩa mới.   GRAMMAR  Revision : PHRASAL VERBS - VERBALS (Động từ kép)  A. Định nghĩa (Definition): động từ kép là động từ cấu tạo bởi một động từ với một tiểu từ (a particle) có một nghĩa mới.      e.g. give up : give + up : bỏ         look + after : chăm sóc   Particle có thể là một giới từ (preposition: (look) after ; (go) + off. hoặc một trạng từ(an adverb): (turn)+ on, (take) + off....   B. Loại (Kinds): Động từ kép có hai loại:   Động từ kép ai thể tách rời (separable verbals) : verb + adverb : động từ có thể được tách rời bởi túc từ (object).   - Túc từ là danh từ:     e.g.: You turn the light off when you leave the room.            (Bạn tắt đèn khi rời khỏi phòng.)   Chú ý : Danh từ túc từ có thể xen kẽ động từ và trạng từ hoặc theo sau động từ.     e.g.: He gave up smoking. (Anh ấy đã bỏ hút thuốc.) => He gave smoking up.   - Túc từ là đại từ (object pronoun): đại từ luôn xen kẽ động từ và trạng từ.     e.g.: Smoking is bad for health. You should gave it up.           (Hút thuốc có hại cho sức khỏe. Bạn nên bỏ nó.)   * Động từ kép không thể tách rời (Inseparable verbals): lúc từ luôn theo sau động từ kép.   - Verb + preposition :     e.g.: You should look after yourself. (Bạn nên tự chăm sóc.)   - Verb + adverb + preposition :     e.g..: He doesn't get along  with his boss. (Anh ấy không thể hòa hợp với chủ.)   - verb + noun + preposion.     e.g.: He pays attention to moral education.            (Ông ấy chú ý đến giáo dục đạo đức.)

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính