Old school Easter eggs.

Getting started - Unit 8 - trang 72 - Tiếng anh 8 - Lớp 8

Work with a partner. Make a list of the differences between the countryside and the city. The words in the box may help you.

GETTING STARTED.Work with a partner. Make a list of the differences between the countryside and the city. The words in the box may help you.

img

KHỞI ĐỘNGEm hãy cùng vói bạn em đưa ra sự khác biệt giữa nông thôn và thành thị. Những từ trong khung có thể giúp em.* Câu trà lời gợi ý:CITY                                          COUNTRYSIDE

noisy                                         quiet/ peaceful  tall buildings                               small houses/ cottageskinds of goods                            fresh foodskinds of people                           friendlymodem                                      beautiful views                                                 pollution                                     fresh air                                                           entertainments                            lack of entertainment formstraffic jam                                   easy traveldangerous                                   safe                                                                         2

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính