Insane

Getting started - Unit 11 - trang 98 - Tiếng anh 8 - Lớp 8

Work with two classmates. Match the places of interest in Viet Nam with their namesWork with two classmates. Match the places of interest in Viet Nam with their names1.The Temple of Literature        2. Ngo Mon (Gate)3. Ha Long Bay                        4. Nha Rong HarborimgHãy làm việc vói 2 bạn cùng lớp và ghép các danh lam thắng cảnh ở Việt Nam với tên của nó.a. Ngo Mon Gate                             b. Nha Rong Harborc. The Temple Literature                 d. Ha Long Bay

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính