Duck hunt

COMBINING SIMPLE SENTENCES WITH ADJECTIVE CLAUSES (Kết hợp câu đơn với mệnh đề tính từ) unit 8 SGK tiếng anh 9

COMBINING SIMPLE SENTENCES WITH ADJECTIVE CLAUSES\r\n\r\n(Kết hợp câu đơn với mệnh đề tính từ)\r\n\r\nE.g: Is this the letter ? You wanted me to post it.COMBINING SIMPLE SENTENCES WITH ADJECTIVE CLAUSES(Kết hợp câu đơn với mệnh đề tính từ)E.g: Is this the  letter ? You wanted me to post it.                         !________________________!                               which/ that(Phải đây là lá thứ? Anh muốn tôi gửi nó.)=> Is this the letter (which/ that) you wanted me to post? This is the hotel. We stayed at it last summer.                 !_______________!                    whereĐế kết hợp 2 câu đơn với mệnh đề tính từ, chúng ta thực hiện những bước sau:

<li>tìm từ liên hệ với nhau (cùng chi một người / sự việc) ở hai câu,</li>

<li>xác định câu nào là mệnh dẻ tinh từ.</li>Thường câu chi sự việc xây ra trước;Câu chi sự việc đang diên tiến;Câu chỉ sự việc có tính lảu đài, sự kiện hiển nhiên 

        3.thay từ liên hệ bông dại từ quan hệ tương ứng;       4.viêt mệnh dể tinh từ với

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính