XtGem Forum catalog

Cấu tạo tiếng – Cấu tạo vần

A) Ghi nhớ:1. Tiếng gồm 3 bộ phận : phụ âm đầu, vần và thanh điệu.– Tiếng nào cũng có vần và thanh. Có tiếng không có phụ âm đầu.– Tiếng Việt có 6 thanh: thanh ngang (còn gọi là thanh không), thanh huyền, thanh sắc, thanh hỏi, thanh ngã, thanh nặng.– 22 phụ âm : b, c (k,q), ch, d, đ, g (gh), h, kh, l, m, n, nh, ng (ngh), p, ph, r, s, t, tr, th, v, x.– 11 nguyên âm: i, e, ê, ư, u, o, ô, ơ, a, ă, â.2.Vần gồm có 3 phần : âm đệm, âm chính  , âm cuối.* Âm đệm:– Âm đệm được ghi bằng con chữ u và o.+ Ghi bằng con chữ o khi đứng trước các nguyên âm: a, ă, e.+ Ghi bằng con chữ u khi đứng trước các nguyên âm y, ê, ơ, â.– Âm đệm không xuất hiện sau các phụ âm b, m, v, ph, n, r, g. Trừ các trường hợp:+ sau ph, b: thùng phuy, voan, ô tô buýt (là từ nước ngoài)+ sau n: thê noa, noãn sào (2 từ Hán Việt)+ sau r: roàn roạt.(1 từ)+ sau g: goá (1 từ)* Âm chính:Trong Tiếng Việt, nguyên âm nào cũng có thể làm âm chính của tiếng.– Các nguyên âm đơn: (11 nguyên âm ghi ở trên)– Các nguyên âm đôi : Có 3 nguyên âm đôi và được tách thành 8 nguyên âm sau:+ iê:.Ghi bằng ia khi phía trước không có âm đệm và phía sau không có âm cuối (VD: mía, tia, kia,…).Ghi bằng yê khi phía trước có âm đệm hoặc không có âm nào, phía sau có âm cuối (VD: yêu, chuyên,…).Ghi bằng ya khi phía trước có âm đệm và phía sau không có âm cuối (VD: khuya,…).Ghi bằng iê khi phía trước có phụ âm đầu, phía sau có âm cuối (VD: tiên, kiến,…)+ uơ:.Ghi bằng ươ khi sau nó có âm cuối ( VD: mượn,…).Ghi bằng ưa khi phía sau nó không có âm cuối (VD: mưa,…)+ uô:.Ghi bằng uô khi sau nó có âm cuối (VD: muốn,…).Ghi bằng ua khi sau nó không có âm cuối (VD: mua,…)* Âm cuối:– Các phụ âm cuối vần : p, t, c (ch), m, n, ng (nh)– 2 bán âm cuối vần : i (y), u (o)B) Bài tập thực hành:Bài tập 1:Hãy cho biết cấu tạo vần của các tiếng sau:Nhoẻn cười, huy hiệu, hoa huệ, thuở xưa, khuây khoả, ước muốn gì, khuya khoắt, khuyên giải, tia lửa, mùa quýt, con sứa, con sếu,…

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính