XtGem Forum catalog

Bài 7 trang 210 sgk hóa học 11

Đun 12,0 gam axit axetic7. Đun 12,0 gam axit axetic với một lượng dư ancol etylic ( có axit H2SO4 đặc làm xúc tác ). Đến khi dừng thí nghiệm thu được 12,3 gam este.a) Viết phương trình hóa học của phản ứng.b) Tính phần trăm khối lượng của axit đã tham gia phản ứng este hóa.Hướng dẫn:Phần trăm khối lượng của axit đã tham gia phản ứng : 70,0%CH3COOH + C2H5OH    CH3COOC2H5 + H2Oneste =naxit phản ứng =     img  =0,14o mol;                                       nCH3COOH =  0,200 molPhần trăm khối lượng của axit đã tham gia phản ứng: img . 100%  =70%

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính