Bài 6 trang 95 sgk hoá học 11

Bài 6. Hợp chất Z có công thức đơn giản nhấtBài 6. Hợp chất Z có công thức đơn giản nhất là CH3O và có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 31. Công thức phân tử nào sau đây ứng với hợp chất Z?A. CH3O.              B. C2H6O2.            C. C2H6O.             D. C3H9O3.Lời giải:Chọn B. C2H6O2MZ =31 x 2 =62 (g/mol)CTPT của Z: (CH3O)n. Ta có: 31.n =62 => n =2 =>  CTPT của Z là C2H6O2

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính

pacman, rainbows, and roller s