XtGem Forum catalog

Bài 6 trang 49 - Sách giáo khoa vật lí 11

Bài 6. Công suất điện được đo bằng đơn vị nào sau đây?Bài 6. Công suất điện được đo bằng đơn vị nào sau đây?A. Jun (J).B. Oat (W)C. Niutơn (N).D. CuLông ©.Giải:Chọn BCông suất điện được đo bằng đoăn vị Oat (W).

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính