Disneyland 1972 Love the old s

Bài 5 trang 77 sgk hóa học 12

Viết các phương trình hóa học của phản ứng điều chế các chất theo sơ đồ sau:5. a) Viết các phương trình hóa học của phản ứng điều chế các chất theo sơ đồ sau:- Stiren -> polistiren.- Axit  ω- aminoenantoic (H2-[CH2]6- COOH)  -> polienantamit (nilon - 7)b) Để điều chế 1 tấn mỗi loại polime trên cần bao nhiêu tấn monome mỗi loại, biết rằng hiệu suất của cả hai quá trình điều chế trên là 90 %.Hướng dẫn:imgnH2N-[CH2]6 – COOH      -> (NH- [CH2]6  - CO)n   + H2O  (2)b) Theo (1), muốn điều chế 1 tấn polistiren cần:img =1,11 (tấn) stiren (H =90 %)Theo (2) từ 145 tấn H2N-[CH2]– COOH điều chế được 127 tấn polime.                   X tấn                                               1 tấnvì H =90 % nên x = img   =1, 27 (tấn)

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính