The Soda Pop

Bài 5 trang 50 sgk hóa học 11

Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gBài 5: Đốt cháy hoàn toàn 6,2 g photpho trong oxi dư. Cho sản phẩm tạo thành tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 32% tạo ra muối Na2HPO4.a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.b) Tính khối lượng dung dịch NaOH đã dùng.c) Tính nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch thu được sau phản ứng.Bài giải:a) 4P + 5O2 img 2P2O5                                               (1)P2O5 + 4NaOH → 2Na2HPO4 + H2O                        (2)b) Số mol P tham gia phản ứng: img =0,200 (mol)Từ (1) và (2) có sơ đồ hợp thức:2P   →   P2O5          → 4NaOH → 2Na2HPO4                      (3)2 mol       1 mol       4 mol        2 mol0,200 mol   0,100 mol    0,400 mol     0,200 molTừ đó tính được số gam dung dịch NaOH 32,0 % đã dùng là 50,0 gam.c) Dựa vào (3) tính được 0,200 mol Na2HPO4.MddNa2HPO4 =14,2 gam + 50,0 gam =64,2 (g)C% dd Na2HPO4 =… x 100% =44,2 % 

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính