pacman, rainbows, and roller s

Bài 4 trang 76 sgk hóa học 10

Dựa vào giá trị độ âm điện..4. a) Dựa vào giá trị độ âm điện ( F: 3,98 ; O: 3,44 ; Cl: 3,16 ; N: 3,04) hãy xét xem tính phi kim thay đổi như thế nào của dãy nguyên tố sau: F, O, N, Cl.   b) Viết công thức cấu tạo của các phân tử sau đây:   N2, CH4, H2O, NH3Xét xem phân tử nào có liên kết không phân cực, liên kết phân cực mạnh nhất.Hướng dẫn giải:                   F        O         Cl       NĐộ âm điện: 3,98     3,44     3,16    3,14Nhận xét: tính phi kim giảm dần.img                      N2     CH4     H2O    NH3Hiệu độ âm điện: 0      0,35   1,24    0,84Phân tử N2, CH4 có liên kết cộng hóa trị không phân cực. Phân tử H2O có liên kết cộng hóa trị phân cực mạnh nhất trong dãy.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính