80s toys - Atari. I still have

Bài 4 trang 149 sgk hóa học 8

Hãy điền những giá trị chưa4. Hãy điền những giá trị chưa biết bào những ô trống trong bảng bằng cách thực hiện các tính toán theo mỗi cột:imgBài giải:img

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính