Snack's 1967

Bài 4 trang 105 sgk hoá học 11

Bài 4. Kết luận nào sau đây là đúng ?Bài 4. Kết luận nào sau đây là đúng ?A. Phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra rất nhanh.B. Phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra rất chậm và theo nhiều hướng khác nhau.C. Phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra rất chậm và chỉ theo một hướng xác định.D. Phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra nhanh và không theo một hướng nhất định.Lời giải:Chọn C.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính