80s toys - Atari. I still have

Bài 3 trang 41 SGK hóa học 9

Viết phương trình hóa học cho những chuyển đổi hóa học sau:...3. Viết phương trình hóa học cho những chuyển đổi hóa học sau:a) img                               b) imgLời giải.a) (1) Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 →  2FeCl3 + 3BaSO4(2) FeCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Fe(OH)3(3) Fe2(SO4)3 + 6NaOH → Na2SO4 + 2Fe(OH)3(4) 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O(5) 2Fe(OH)3 img Fe2O3 + 3H2O(6) Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2Ob) (1) 2Cu + O2 img 2CuO(2) CuO + H2 → Cu+ H2O(3) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O(4) CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 ↓ + 2NaCl(5) Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O(6) Cu(OH)2 img CuO + H2O

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính