XtGem Forum catalog

Bài 3 trang 39 sgk đại số 10

Các điểm sau có thuộc đồ thị hay không?Bài 3) Cho hàm số y = 3 x2 – 2x + 1. Các điểm sau có thuộc đồ thị hay không?M (- 1;6) ;            b) N (1;1) ;             c) P(0;1). Lời giải.a) Điểm A(x0;y0) thuộc đồ thị (G) của hàm số y = f(x) có tập xác định D khi và chỉ khi: img Tập xác định của hàm số y = 3x2 – 2x + 1 là D = R.Ta có : -1 ∈ R,    f(- 1) = 3(- 1)2 – 2(- 1) + 1 = 6Vậy điểm M(- 1;6) thuộc đồ thị hàm số đã cho.b) Ta có: 1 ∈ R, f(1) = 3 (1)2 – 2(1) + 1 = 2 ≠ 1.     Vậy N(1;1) không thuộc đồ thị đã cho. c) P(0;1) thuộc đồ thị đã cho.  

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính