Bài 3 trang 28 sgk giải tích 11

Bài 3. Giải các phương trình sau:Bài tập :Bài 3. Giải các phương trình sau:         a) cos (x - 1) = img ;                                          b) cos 3x = cos 120 ;         c) img ;                         d) img .Đáp án :Bài 3. a) cos (x - 1) = img ⇔ x - 1 = ±arccosimg + k2π                                   ⇔ x = 1 ±arccosimg + k2π , (k ∈ Z).         b) cos 3x = cos 120 ⇔ 3x = ±120 + k3600 ⇔ x = ±40 + k1200 , (k ∈ Z).         c) Vì img = cosimg nên img ⇔ cos(img) = cosimg ⇔ img = ±img + k2π ⇔     img         d) Sử dụng công thức hạ bậc img (suy ra trực tiếp từ công thức nhan đôi) ta có         img ⇔ img ⇔ img          ⇔ img ⇔ img

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính

Teya Salat