XtGem Forum catalog

Bài 3 trang 16 sgk địa lý 11

Hãy lập bảng trình bày về một số3. Hãy lập bảng trình bày về một số vấn đề môi trường toàn cầu theo gợi ý sau:<table>

<tbody>

<tr>

<td>

Vấn đề môi trường</td>

<td>

Nguyên nhân</td>

<td>

Hậu quả</td>

<td>

Giải pháp</td>

</tr>

<tr>

<td>

Biến đổi khí hậu </td>

<td>

 </td>

<td>

 </td>

<td>

 </td>

</tr>

<tr>

<td>

Ô nhiễm nguồn nước ngọt</td>

<td>

 </td>

<td>

 </td>

<td>

 </td>

</tr>

<tr>

<td>

Suy giảm đa dạng sinh vật.</td>

<td>

 </td>

<td>

 </td>

<td>

 </td>

</tr>

<tbody>

</table>

 Trả lời:<p align="center">img

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính