Old school Easter eggs.

Bài 3 trang 156 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

3. Tính (bằng định nghĩa) đạo hàm của mỗi hàm số sau tại các điểm đã chỉ ra3. Tính (bằng định nghĩa) đạo hàm của mỗi hàm số sau tại các điểm đã chỉ ra:a) y = x2 + x tại x0 = 1;b) y = img       tại x0 = 2;c) y = img tại x0 = 0.Lời Giải:a) Giả sử ∆x là số gia của số đối tại x0 = 1. Ta có:∆y = f(1 + ∆x) - f(1) = (1 + ∆x)2 + (1 + ∆x) - (12+ 1) = 3∆x + (∆x)2;img = 3 + ∆x; img img = img (3 + ∆x) = 3.Vậy f'(1) = 3.b) Giả sử ∆x là số gia của số đối tại x0 = 2. Ta có:∆y = f(2 + ∆x) - f(2) = img  - img = - img;img = -  imgimg img = img -  img = - img.Vậy f'(2) = -  img.c) Giả sử ∆x là số gia của số đối tại x0 = 0.Ta có:∆y = f(∆x) - f(0) = img - ( -1) = img;img = img ; img img = img  img = -2.Vậy f'(0) = -2  

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính