pacman, rainbows, and roller s

Bài 2 trang 97 sgk hình học 11

Cho hình tứ diện ABCD...2. Cho hình tứ diện ABCD. a) Chứng minh rằng: imgimg Từ đẳng thức trên hãy suy ra rằng nếu tứ diện ABCD có AB ⊥ CD và AC ⊥ DB thì AD ⊥ BC. Hướng dẫn.a) img    img    imgCộng từng vế ba đẳng thức trên ta được đpcm.b) AB ⊥ CD => img    AC ⊥ DB => img => img  =>  AD ⊥ BC.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính