XtGem Forum catalog

Bài 2 trang 9 sgk đại số 10

Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau và phát biểu mệnh đề phủ định của nó.Bài 2. Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau và phát biểu mệnh đề phủ định của nó.a) 1794 chia hết cho 3;b) √2 là một số hữu tỉ:c) π < 3,15;d) |-125|≤0 .Hướng dẫn giải:a) Đúng. Mệnh đề phủ định: "1794 không chia hết cho 3".b) Sai. "√2 không phải là một số hữu tỉ".c) Đúng. "π không nhỏ hơn 3, 15". Dùng kí hiệu là: π ≥ 3,15  .d) Sai. "|-125|>0".

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính