Teya Salat

Bài 2 trang 39 sgk hóa học 9

Có 3 mẫu phân bón hóa học không ghi nhãn là...2*. Có 3 mẫu phân bón hóa học không ghi nhãn là: pân kali KCl, phân đạm NH4NO3 và phân supephotphat (phân lân) Ca(H2PO4)2. Hãy nhận biết mỗi mẫu phân bón trên bằng phương pháp hóa học.Lời giải.Dùng dung dịch Ca(OH)2 làm thuốc thử để nhận biết.Cho dung dịch Ca(OH)2 vào mẫu thử của dung dịch các loại phân bón trên và đun nhẹ:- Nếu có khí mùi khai NH3 thoát ra là NH4NO32NH4NO3 + Ca(OH)2 img Ca(NO3)2 + 2NH3↑ + H2O- Nếu có kết tủa xuất hiện là Ca(H2PO4)22Ca(OH)2 + Ca(H2PO4)2 → Ca3(PO4)2↓ + H2O- Không có hiện tượng gì là KCl.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính