XtGem Forum catalog

Bài 2 trang 34 sgk Lịch sử 8

Về vai trò của Quốc tế thứ nhấtVề vai trò của Quốc tế thứ nhất đối với phong trào công nhân quốc tế ?Hướng dẫn giải:Từ khi thành lập (1864) đến năm 1870. Quốc tế thứ nhất vừa truyền bá chủ nghĩa Mác, vừa đóng vai trò trung tâm thúc đẩy phong trào công nhân quốc tế. Qua các kì đại hội được tổ chức hằng năm, Quốc tế thứ nhất đã đấu tranh chống lại những tư tưởng phi vô sản, chủ nghĩa cơ hội..

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính