Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Bài 2 trang 28 sgk giải tích 11

Bài 2. Với những giá trị nào của x thì giá trị của các hàm số y = sin3x và y = sin x bằng nhau?Bài tập :Bài 2. Với những giá trị nào của x thì giá trị của các hàm số y = sin3x và y = sin x bằng nhau?Đáp án :Bài 2. x thỏa mãn yêu cầu bài ra khi và chỉ khi                   img

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính