Ring ring

Bài 2 trang 154 sgk đại số 10

Bài 2. TínhBài 2. Tínha) cos(α + img), biết sinα = img và 0 < α

0900 < b < 1800 => sinb > 0, cosb < 0cosa = imgcosb = imgcos(a + b) = cosacosb - sinasinb               img 

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính