Duck hunt

Bài 15 trang 210 sgk Vật lý lớp 10

Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho miếng khối lượngTính nhiệt lượng cần cung cấp cho miếng khối lượng 100g ở nhiệt độ 20oC để nó hóa lỏng ở 658oC. Nhôm có nhiệt nóng chảy riêng là 3,9.105 J/kg và nhiệt dung riêng  là 896J/(kg.K).Hướng dẫn giải:+ Nhiệt lượng cần cung cấp cho  miếng nhôm ở nhiệt độ 20oC để chuyển thành nhôm ở 658oC.                Q1 = cm (t1 – t1)+ Nhiệt lượng cần cung cấp cho miếng nhôm ở 658oC để chuyển thành nhôm lỏng ở 658oC.                 Q0 = λm+ Nhiệt lượng tổng cộng cung cấp cho miếng nhôm có khối lượng là 100g ở 20oC để chuyển thành nhôm lỏng ở 658oC bằng           Q = Q1 +  Q0           Q =  cm (t1 – t2) +λm               = 896. 0,1 (658-20) + 3,9.105. 0,1               = 96164,8J ≈96,165kJ

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính