Insane

Bài 13 trang 15 sgk toán 9 tập 2.

Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:13. Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:a) img;               b) imgBài giải:a) Từ phương trình thứ nhất ta có  y = img. Thế vào y trong phương trình thứ hai:4x - 5img = 3 ⇔ -7x = -49 ⇔ x = 7.Từ đó y = 5. Nghiệm của hệ phương trình đã cho là (7; 5)b) Từ phương trình thứ nhất ta có: x = imgThế vào x trong phương trình thứ hai:5 . img - 8y = 3 ⇔ -14y = -21 ⇔ y = imgTừ đó: x = img = 3Vậy hệ phương trình có nghiệm (3; img).       

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính