Bài 11 trang 42 sgk toán 9 tập 2

Đưa các phương trình sau về dạng11. Đưa các phương trình sau về dạng ax2 + bx + c = 0 và chỉ rõ các hệ số a, b, c:a) 5x2 + 2x = 4 – x;                        b) imgx2 + 2x – 7 = 3x + imgc) 2x2 + x - √3 = √3x + 1;               d) 2x2 + m2 = 2(m – 1)x, m là một hằng số.Bài giải:a) 5x2 + 2x = 4 – x ⇔ 5x2 + 3x – 4 = 0; a = 5, b = 3, c = -4b) imgx2 + 2x – 7 = 3x + imgimgx2 – x - img = 0, a = img, b = -1, c = -imgc) 2x2 + x - √3 = √3 . x + 1 ⇔ 2x2 + (1 - √3)x – 1 - √3 = 0 Với a = 2, b = 1 - √3, c = -1 - √3d) 2x2 + m2 = 2(m – 1)x ⇔ 2x2 - 2(m – 1)x + m2 = 0; a = 2, b = - 2(m – 1), c = m2

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính

Teya Salat