XtGem Forum catalog

Bài 11, 12, 13, 14 trang 11 SGK Toán 9 tập 1

Giải Bài 12, 13, 14 trang 11 SGK Toán 9 tập 1, hướng dẫn giải chi tiếtBài 11. Tính:a) √16.√25 + √196:√49;                    b) 36:  - √169;c) img;                    c) img.Hướng dẫn giải:a)ĐS: 22.b) 36:img - √169 = 36:img - 13= 36:img - 13 =36:18 - 13 = 2 - 13 = -11.c) ĐS:img = 3.d) ĐS: img = 5.Bài 12. Tìm x để mỗi căn thức sau có nghĩa:a)img;                         c)  imgb) img                      d) imgHướng dẫn giải:a) ĐS: x ≥ -3,5.b) ĐS: x ≤ img .c) Điều kiện để img có nghĩa là: img ≥ 0Vì 1 > 0 nên -1 + x > 0. Do đó c > 1.d) Vì img ≥ 0 với mọi giá trị của x nên 1 + img > 0 với mọi giá trị của x.Do đó img có nghĩa với mọi giá trị của x. Bài 13. Rút gọn các biểu thức sau:a)   - 5a với a < 0.              c) img + 3a với ≥ 0.c) img +  ,                           d) img - img với a < 0Hướng dẫn giải:a) Vì a < 0 nên img = │a│ = -a.Do đó  img - 5a = -2a - 5a = -7a.b) ĐS: 8a.c) Vì  img = img và img ≥ 0 nên  sqrt{9a^{4}} + img = img + img = img + img = img.Vì a < 0 nên img < 0 và │img│ = -img. Do đó:img - img = img - img = 5.│img│ - img = 5.(- img) - img = -13 img. Bài 14. Phân tích thành nhân tử:a) img - 3.                         b) img - 6;c) img + imgx + 3;            d) img - img + 5.Hướng dẫn giải:HD. Chú ý rằng nếu a > 0 thì a = img.a) img - 3 = img - img = (x - √3)(x + √3).b) Trả lời: img - 6 = (x - 6)(x + 6).c) Trả lời: img + imgx + 3 = img.d) Trả lời: img - img + 5 = img.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính