80s toys - Atari. I still have

Bài 1 trang 69 sgk hoá học 9

Bài 1. Hãy viết hai phương trình hoá học trong mỗi trường hợp sau đây :Bài 1. Hãy viết hai phương trình hoá học trong mỗi trường hợp sau đây :a) Kim loại tác dụng với oxi tạo thành oxit bazơ.b) Kim loại tác dụng với phi kim tạo thành muối.c) Kim loại tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và giải phóng khí hiđro.d) Kim loại tác dụng với dung dịch muối tạo thành muối mới và kim loại mới.Lời giải:a) 4Na + O2 → 2Na2O   2Cu + O2  img  2CuOb) 2Fe + 3Cl2 img2FeCl3   2Al + 3S  img Al2S3c) Cu + 2H2SO4 đặc, nóng → CuSO4 + SO2 + 2H2O   Fe + 2HCl → FeCl2 + H2d) Fe + CuSO4 → Cu  + FeSO4   Cu + 2AgN03  2Ag + Cu(NO3)2

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính